Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van Cellar33

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Prijzen en aanbiedingen

Artikel 5 – Totstandkoming van de Overeenkomst

Artikel 6 – Betaling

Artikel 7 – Levering

Artikel 8 – Reclamatie

Artikel 9 – Proefgarantie

Artikel 10 – Communicatie

Artikel 11 – Herroeping

Artikel 12 – Uw verplichtingen tijdens de Bedenktijd

Artikel 13 – Herroepingsrecht en kosten daarvan

Artikel 14 – Verplichtingen van Cellar33 bij herroeping

Artikel 15 – Uitsluiting van het Herroepingsrecht

Artikel 16 – Nakoming en extra garanties

Artikel 17 – Overmacht

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 19 – Intellectuele en industriële eigendom

Artikel 20 – Privacy

Artikel 21 – Klachtenregeling

Artikel 22 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 23 – Rechts- en forumkeuze

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de hierna volgende begrippen verstaan:
i. Algemene Voorwaarden: deze set van voorwaarden afkomstig van Cellar33;
ii. Bedenktijd: de termijn waarbinnen U gebruik kunt maken van uw Herroepingsrecht;
iii. Herroepingsrecht: de mogelijkheid die U heeft om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;
iv. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand die tussen Cellar33 en U wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst op afstand uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
v. Modelformulier voor Herroeping: het in Bijlage I van deze Algemene Voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
vi. U: u, de consument, natuurlijke persoon die de leeftijd van achttien (18) jaar heeft bereikt en niet handelt voor doeleinden die verband houden met een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Artikel 2 – Cellar33

Cellar33
Dierenriem 5
3738 TP Maartensdijk

Telefoonnummer: [085 000 3149]
E-mailadres: [info@cellar33.nl]
KvK-nummer: 30072113
Btw-identificatie nr: NL006931960B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Cellar33 en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Cellar33 en U.
3.2 Deze Algemene Voorwaarden worden aan U ter beschikking gesteld voordat de Overeenkomst met U tot stand komt. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Cellar33 voordat de Overeenkomst tot stand komt, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Cellar33 zijn in te zien, hoe deze op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen, waar hiervan langs elektronische weg kennis kan worden genomen en dat zij op verzoek zo spoedig mogelijk kosteloos aan U worden toegezonden.
3.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend schriftelijk door Cellar33 worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven. In geval van een mogelijke afwijking, heeft U het recht de Overeenkomst binnen acht (8) dagen nadat de afwijking aan hem bekend is gemaakt te ontbinden.
3.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden ten behoeve van Cellar33 worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Cellar33 ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 4 – Prijzen en aanbiedingen

4.1 Alle vermelde prijzen gelden per fles. Het kan zijn dat er een minimale afname geldt, als dat zo is staat dat in het aanbod. De vermelde prijzen voor zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief eventuele handlings- en verzendkosten, belastingen of andere heffingen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Cellar33 niet.
4.2 Eventuele handlings- en verzendkosten, belastingen of andere heffingen worden bij het tot stand komen van de Overeenkomst voor U inzichtelijk gemaakt. Aanvullende diensten, zoals afleveringskosten en kosten voor retourzending, worden nadat U daar uitdrukkelijk actief mee heeft ingestemd achteraf aan U in rekening gebracht.
4.3 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of op grond van geldende (wettelijke) voorschriften.
4.4 Cellar33 kan de prijzen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst alleen dan verhogen, indien dit het gevolg is van geldende (wettelijke) voorschriften. Cellar33 kan de prijzen na drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst alleen dan verhogen, indien dit het gevolg is van geldende (wettelijke) voorschriften en U tevens de bevoegdheid heeft de Overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 5 – Totstandkoming van de Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van Uw bestelling door Cellar33. Bestellingen worden alleen geaccepteerd indien U ten tijde van het plaatsen van de bestelling de leeftijd van achttien (18) jaar heeft bereikt. U garandeert dat u bij het plaatsen van een bestelling de leeftijd van achttien (18) jaar heeft bereikt.
5.2 Cellar33 bevestigt onverwijld de ontvangst van Uw bestelling en de acceptatie van Uw bestelling. Zolang Uw bestelling (nog) niet door Cellar33 is geaccepteerd, kunt U de Overeenkomst ontbinden.
5.3 Cellar33 kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of U aan Uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Cellar33 op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, dienen de door U verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na het ingaan van de Bedenktermijn, of bij het ontbreken van een Bedenktermijn binnen veertien (14) dagen na het sluiten van de Overeenkomst.
6.2 Wanneer in de Overeenkomst een gedeeltelijke vooruitbetaling is bedongen of U gekozen heeft voor volledige vooruitbetaling, kunt U geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. Indien de bedongen vooruitbetaling niet binnen de in de Overeenkomst genoemde termijn is betaald, heeft Cellar33 het recht om Uw bestelling te weigeren.
6.3 U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Cellar33 te melden.

Artikel 7 – Levering

7.1 Cellar33 zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Echter, opgegeven leveringstermijnen zijn in geen geval vervaltermijnen. Cellar33 kan derhalve niet in verzuim raken anders dan na een ingebrekestelling van U waarin Cellar33 nog een redelijke termijn wordt gegeven om de producten alsnog te leveren.
7.2 Levering van de door U bestelde producten geschiedt alleen in Nederland, op het door U aan Cellar33 kenbaar gemaakt adres. Cellar33 is gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij U aan Cellar33 schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.
7.3 Levering vindt plaats op de in de acceptatie van de bestelling door Cellar33 aangegeven datum en tijd. In geval vooruitbetaling in de Overeenkomst is bedongen, zal Cellar33 geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen één (1) week na ontvangst van de betaling uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
7.4 Op het moment dat de te leveren producten worden verzonden, ontvangt u daarvan bericht.
7.5 Indien Cellar33 voorziet dat niet binnen de aangegeven termijn kan worden geleverd, omdat de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvangt U hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat U de bestelling geplaatst heeft een bericht. U wordt in dat geval de optie geboden ofwel in te stemmen met latere levering, splitsing van uw bestelling met gedeeltelijke annulering als deze uit meerdere producten bestaat, ofwel de bestelling kosteloos te annuleren waarbij eventueel reeds betaalde bedragen worden terugbetaald.
7.6 Na ontbinding van de Overeenkomst conform het vorige lid, zal Cellar33 het bedrag dat U heeft betaald onverwijld aan U terugbetalen.
7.7 Leveringen van producten die op Uw verzoek niet aan U in persoon, maar op een alternatieve locatie zijn achtergelaten, zoals bijvoorbeeld voor de deur of in de tuin, zijn voor Uw rekening en risico vanaf het moment dat zij op deze alternatieve locaties zijn achtergelaten.

Artikel 8 – Reclamaties

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering van de bestelde producten te onderzoeken of de producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient U Cellar33 daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Reclamaties over de door U bestelde en te betalen producten die niet door U ontvangen zijn, dienen plaats te vinden uiterlijk twee (2) weken na de datum waarop u conform artikel 7 lid 4 van deze Algemene Voorwaarden bericht van verzending heeft ontvangen.
8.3 Reclamaties over vermissingen aangaande leveringen die op Uw verzoek niet aan de deur, maar op een alternatieve locatie zijn achtergelaten, zoals bijvoorbeeld voor de deur of in de tuin, worden door Cellar33 als niet-ontvankelijk verklaard indien uit de vervoersbescheiden blijkt dat de levering wel degelijk heeft plaatsgevonden.

Artikel 9 – Proefgarantie

9.1 Alle geleverde producten vallen onder de zogenoemde “Proefgarantie”. Indien een geleverd product niet aan de Overeenkomst beantwoord, dan heeft U het recht om binnen vijf (5) werkdagen na levering, het desbetreffend product tegen retournering daarvan te vervangen door een ander product, dan wel de productwaarde door Cellar33 te laten restitueren. De gefactureerde verzendkosten blijven ook bij retournering verschuldigd.
9.2 Voor het inroepen van de Proefgarantie gelden de volgende voorwaarden:
i. U dient schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met de klantenservice van Cellar33;
ii. alleen volle dozen en onbeschadigde flessen komen voor retournering in aanmerking. Van een doos van zes (6) flessen, mag slechts uit één (1) doos één (1) fles geopend zijn. Van een doos van twaalf (12) of meer flessen, mogen uit slechts één doos maximaal twee (2) flessen geopend zijn;
iii. in geval van retournering dienen de flessen bij voorkeur in de oorspronkelijke verpakking, maar tenminste in een voor transport van flessen geschikte verpakking te worden aangeboden;
iv. de eventueel bij de oorspronkelijke zending meegeleverde gratis goederen dienen bij de retourzending eveneens te worden bijgevoegd.

Artikel 10 – Communicatie

U bent verantwoordelijk voor de communicatiemiddelen die U gebruikt bij het doen van een bestelling. Misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen afkomstig van U en gericht aan Cellar33, als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen U en Cellar33, komen voor Uw rekening en risico. Cellar33 is jegens U niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte, bijzondere of incidentele schade of gevolgschade, dat het gevolg daarvan is of verband daarmee houdt.

Artikel 11 – Herroepingsrecht

11.1 U kunt de Overeenkomst gedurende de Bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Cellar33 mag U vragen naar de reden van herroeping. U bent niet verplicht de reden op te geven.
11.2 De Bedenktijd gaat in:
i. op de dag nadat U, of een vooraf door U aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen; of
ii. indien U in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld, op de dag waarop U, of een door U aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen; of
iii. indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop U, of een door U aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
11.3 Indien Cellar33 U de wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht of het Modelformulier voor Herroeping zoals in Bijlage 1 is opgenomen niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd twaalf (12) maanden na het einde van de oorspronkelijke in het vorige lid genoemde bedenktijd af.
11.4 Indien Cellar33 de in het voorgaande lid bedoelde informatie binnen twaalf (12) maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke Bedenktijd aan U heeft verstrekt, verstrijkt de Bedenktijd veertien (14) dagen na de dag waarop U die informatie heeft ontvangen.

Artikel 12 – Uw verplichtingen tijdens de Bedenktijd

12.1 Tijdens de bedenktijd dient U zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking, door deze zoveel als mogelijk droog en koel en op een donkere plek te bewaren. U dient het product slechts uit te pakken of te gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat U het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals U dat in een winkel zou mogen doen.
12.2 In het geval van waardevermindering van het product bent U alleen aansprakelijk voor die waardevermindering indien dit het gevolg is van de wijze waarop U met het product bent omgegaan, die verder gaat dan zoals in het vorig lid is omschreven.
12.3 U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product indien en voor zover Cellar33 U niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 13 – Herroepingsrecht en kosten daarvan

13.1 Indien en voor zover U zich op Uw Herroepingsrecht beroept, dient U dit binnen de Bedenktijd schriftelijk aan Cellar33 te melden door middel van het Modelformulier voor Herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze.
13.2 U dient het product dan zo snel mogelijk, doch binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de in het vorige lid bedoelde melding, aan Cellar33 terug te zenden of aan (een gemachtigde van) Cellar33 te overhandigen. Dit hoeft niet indien en voor zover Cellar33 aan U heeft aangeboden het product zelf af te halen.
13.3 U zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Cellar33 verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
13.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij U.
U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 14 – Verplichtingen van Cellar33 bij herroeping

14.1 Als Cellar33 de melding van de herroeping door U op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt Cellar33 U na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging van de melding.
14.2 Cellar33 zal onverwijld doch binnen veertien (14) dagen volgend op de dag waarop U haar de herroeping heeft gemeld, alle betalingen betreffende het geretourneerde product die van U zijn ontvangen, inclusief eventuele leveringskosten, aan U terugbetalen. Tenzij Cellar33 aanbiedt het product zelf af te halen, mag Cellar33 wachten met het terugbetalen totdat Cellar33 het product heeft ontvangen of totdat U aantoont dat U het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
14.3 Cellar33 gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat U heeft gebruikt, tenzij U uitdrukkelijk instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is voor U kosteloos.
14.4 Als U heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Cellar33 de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 15 – Uitsluiting van het Herroepingsrecht

Indien en voor zover Cellar33 zulks duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het tot stand komen van de Overeenkomst aan U heeft medegedeeld, zijn producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Cellar33 geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen en/of producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben en/of alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de Overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig (30) dagen en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Cellar33 geen invloed heeft, uitgesloten van het Herroepingsrecht.

Artikel 16 – Nakoming en extra garanties

16.1 Cellar33 staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
16.2 Cellar33 is bevoegd om bij de uitvoering van Uw bestellingen derden in te schakelen.
16.3 Een door Cellar33, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die U op grond van de Overeenkomst tegenover Cellar33 kan doen gelden, indien Cellar33 is tekortgeschoten in de nakoming van de Overeenkomst.
16.4 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Cellar33, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan U bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe Cellar33 wettelijk verplicht is in geval zij is tekortgeschoten in de nakoming van de Overeenkomst.

Artikel 17 – Overmacht

17.1 Cellar33 levert redelijke inspanningen om haar verplichtingen onder de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden na te komen. Cellar33 kan echter niet aansprakelijk worden gehouden voor een vertraging of niet-nakoming indien een dergelijke vertraging of niet-nakoming wordt veroorzaakt door overmacht.
17.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de redelijke controle van Cellar33, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, natuurrampen, epidemieën en pandemieën, explosies, overstromingen, brand of ongevallen, oorlog of burgerlijke onlusten, staking, industriële actie of werkonderbrekingen, elke vorm van overheidsingrijpen, handelen of nalaten van derden, tekortkomingen van leverancier(s) van Cellar33, tekortkomingen door U om Cellar33 een correct afleveradres te geven of Cellar33 op de hoogte te stellen van elke adreswijziging, of als U de betaling niet (tijdig) verricht, dan wel elke anderenomstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van Cellar33 en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van Cellar33 komt.
17.3 Cellar33 informeert U zo snel mogelijk na het optreden van een dergelijke situatie van overmacht. Cellar33 zal alsdan, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling opschorten en haar verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk nakomen, dan wel de Overeenkomst met U zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden.

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien U al hetgeen U op grond van enige overeenkomst aan Cellar33 verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van beschadiging en/of vermissing van de producten gaat op het moment van de aflevering aan het door U opgegeven adres dan wel alternatieve locatie op U over.

Artikel 19 – Intellectuele en industriële eigendom

De getoonde handelsmerken en alle andere namen, merken, illustraties, afbeeldingen en logo’s die worden getoond, of ze nu wel of niet geregistreerd zijn, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Cellar33 en/of de door Cellar33 ingeschakelde tussenpersonen en/of andere derden. Het is ten strengste verboden de genoemde handelsmerken en alle andere namen, merken, illustraties, afbeeldingen en logo’s, compleet, gedeeltelijk of gewijzigd, op enigerlei wijze te gebruiken zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cellar33 en/of de door Cellar33 ingeschakelde tussenpersonen en/of andere derden. Overtreding van dit verbod kan worden vervolgd.

Artikel 20 – Privacy

Cellar33 verwerkt persoonsgegevens van U om de bestelling uit te kunnen voeren en om U te informeren over de activiteiten, producten en diensten van Cellar33, haar zusterorganisaties en zorgvuldig geselecteerde derden. Voor meer informatie over het verwerken van Uw persoonsgegevens, hoe lang deze worden bewaard en hoe U Uw rechten als betrokkene kunt inroepen, wordt verwezen naar de Privacy Policy van Cellar33.

Artikel 21 – Klachtenregeling

21.1 Indien en voor zover U een klacht heeft over de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de Overeenkomst, dan beschikt Cellar33 over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure op grond waarvan U Uw klacht bij Cellar33 kunt indienen. Cellar33 behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
21.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat U de gebreken/tekortkoming heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Cellar33.
21.3 De bij Cellar33 ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Cellar33 binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer U een (meer) inhoudelijk antwoord kan verwachten. Klachten dienen in ieder geval binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen drie (3) maanden na het indienen van de klacht, inhoudelijk te worden beantwoord.

Artikel 22 – Aanvullende of afwijkende bepalingen en overige informatie

22.1 Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van U zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd op zodanige wijze dat deze door U op een makkelijk toegankelijke manier kunnen worden geraadpleegd.
22.2 Cellar33 kan ervoor kiezen om gedurende een bepaalde tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden in het voordeel van U toe te staan. U kunt daar echter geen rechten aan ontlenen. Cellar33 heeft het recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden door U te verlangen.

Artikel 23 – Rechts- en forumkeuze

23.1 Cellar33 is een handelsnaam van Groupe L.F.E. B.V., statutair gevestigd te Maartensdijk aan de Dierenriem 5.
23.2 Op deze Algemene Voorwaarden en alle hieruit voortvloeiende dan wel hierop gebaseerde rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten waar deze Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn, alsmede alle hieruit voortvloeiende verbintenissen en geschillen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.
23.3 Alle hieruit voortvloeiende dan wel hierop gebaseerde geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Typ uw zoektermen in, druk op enter om te zoeken.